Nyereményjáték szabályzat

Maestro Fishing Facebook játék

1. A játék és a szervező

Jelen szabályzat a Maestro Fishing (Builder-will Bt.) (a továbbiakban: Szervező) által kezelt, karbantartott Facebook oldalán (https://www.facebook.com/MaestroFishing.hu/) futó üzenőfali nyereményjátékokra vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

2. Kik vehetnek részt a játékban?

§ A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy (a továbbiakban: Játékos).
§ Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.
§ Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.
§ A Játékban a Szervező dolgozói, közreműködői és a Szervezővel bármilyen üzleti kapcsolatban álló, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
§ A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.
§ Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
§ A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A játék időtartama, menete

A játék időtartama: 2020. december 14. 00:00 – 2020. december 18. 15:00
Nyertesek száma: 2 fő
Nyeremény: Maestro Fishing horgásztermékeket tartalmazó csomag
Nyertes: véletlenszerű sorsolással kiválasztott játékos, aki megosztotta a Játékfelhívás Facebook post-ját.
Sorsolás és eredményhirdetés: 2020. december 18. péntek 15:15.

A játék menete:

Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre a Maestro Fishing Facebook oldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia.

4. Nyeremények, nyertesek

A nyeremény készpénzre nem váltható át. A nyerteseket gépi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva az alábbi programmal végezzük: www.facebooknyertes.com
A nyertes nevét a Szervező Facebook oldalán tesszük közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 10 órán belül.
Pótnyerteseket hirdetünk (amennyiben az eredeti nyertes által a nyeremény nem kerül átvételre).

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

§ ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;
§ ha az értesítő levélre 1 munkanapon belül nem válaszol;
§ ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
§ egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
§ egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
§ jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti

4.1 A nyereménycsomag tartalma:

Értéke 30.000 Ft

1db csomag tartalma.

Etetőanyagok :    

Pop-up csalik:

Wafter csalik:

Smoke aromák:

Locsolók

5. Nyertesek értesítése

A nyertessel Facebook üzenetben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük vele a nyeremény átvételének részleteit. A nyertes nevét a Facebook oldalon is közzé tesszük.
Amennyiben a nyertessel 2 napon belül nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.

Amennyiben a nyertes nem a levélben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet nem hajlandó a Szervező rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.

6. Nyeremények kézbesítése

A nyeremény átvételének részleteit a nyertessel Facebook üzenetben majd e-mailben vagy telefonon egyeztetjük.
A Játékos köteles együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. A nyereményt az eredményhirdetéstől számított 7 munkanapon belül a GLS Futárszolgálat kézbesíti a Játékos által megadott címre. Ha a Játékos (nyertes) nem tudja a nyereményét átvenni, a harmadik próbálkozás utána a GLS Futárszolgálat visszaszállítja azt a Szervezőhöz és a nyeremény a pótnyertesre száll új sorsolás alapján.

7. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

A nyeremény átvételéből származó bármely adó- vagy járulékteher bevallása és megfizetése a Nyertes felelőssége.

8. Adatkezelés és adatvédelem

8.1 Tájékoztatás

A játékosok a játékban való részvételükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy az általuk megadott e-mail címre tájékoztató és kifejezetten reklámcélú tartalmak kerüljenek továbbításra a Szervező által meghatározott időközönként. A hírlevélről a Játékos bármikor leiratkozhat. További harmadik személynek a Maestro Fishing ezen információkat nem adja tovább. A Maestro Fishing kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával kezeli.

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. A Játék résztvevőinek adatait a Szervező a 8.1 pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag a jogszabályban engedélyezett határidejéig kezeli. Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni.

A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.
Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról. Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

8.2 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban,

§ hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím, telefonszám), a Szervező és a Megbízott a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.
§ feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során az nyeremények kézbesítése céljából, a játékidőtartama alatt  felhasználja, valamint, hogy azokat az általa megadott adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozók részére továbbítsa ugyanezen célra.

9. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyeremény játékszellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén, értesítés nélkül kizárja a Játékost a Játékból.

10. Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.
A Szabályzat elérhető a https://maestrofishing.hu/facebook-nyeremenyjatek-szabalyzat/ címen.

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

Utolsó módosítás dátuma: 2020. december 11.

A cookiek egy része szükséges a webáruház működéséhez. Nem szükséges cookie-t a Google Analytics és a Facabook használja, amit Elutasíthatsz.
Elfogadom
Elutasítom
Adatvédelem & Cookie